Jak wybrać influencera w mediach społecznościowych do swojej kampanii (2023)

Kampanie marketingowe w mediach społecznościowych często obejmują zatrudnianie wpływowych osób do promowania produktów i usług firmy. Chociaż influencerzy mogą być skutecznymi ambasadorami marketingu, takie układy mają znacznie większe szanse powodzenia, jeśli firma i jej doradcy prawni mądrze dobiorą swoich influencerów.

Poniżej przedstawiono kilka kluczowych kwestii prawnych, które każda firma powinna wziąć pod uwagę przy wyborze i współpracy z influencerem w mediach społecznościowych lub innym zewnętrznym sponsorem.

Wybór influencera

W żargonie mediów społecznościowych „influencer” to osoba, która może wpływać na decyzje zakupowe innych osób ze względu na:

 • Pozycja
 • Autorytet
 • Sława
 • Ekspertyza lub wiedza
 • Autentyczne relacje z odbiorcami lub obserwującymi

„Makroinfluencer” to ktoś, kto ma wielu obserwujących w mediach społecznościowych, a „mikroinfluencer” to ktoś, kto ma zwolenników wśród określonej niszowej publiczności.

Istnieje wiele rodzajów wpływowych osób – blogerzy, entuzjaści, osobowości internetowe, sportowcy, celebryci – więc logicznym pierwszym krokiem jest:

 • Zidentyfikuj grupę docelową, do której firma chce dotrzeć.
 • Zdecyduj, który typ influencera byłby najskuteczniejszy w dotarciu do tej grupy odbiorców.
 • Zdecyduj, które platformy społecznościowe (takie jak Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) najlepiej połączą influencera z docelowymi odbiorcami firmy.

Ocena influencera

Influencerzy są de facto rzecznikami firmy i jej marki, dlatego warto zachować szczególną ostrożność przy wyborze influencera.

Aby mieć pewność, że influencer może odpowiedzialnie reprezentować produkty i usługi firmy, ważne jest, aby najpierw zaznaczyć kilka pól:

 • Zbadaj przeszłość influencera i jego obecność w Internecie, aby zidentyfikować wszelkie przeszłe niedyskrecje, skandale, działalność przestępczą lub przynależność organizacyjną, które mogą kolidować z wizerunkiem firmy lub zaszkodzić wiarygodności influencera.
 • Przejrzyj publicznie opublikowane materiały przez lub na temat influencera, aby upewnić się, że jego wartości i osobowość są zgodne z profilem marki firmy.
 • Zapytaj, czy influencer ma jakieś inne umowy reklamowe ze stronami trzecimi, które stoją w sprzeczności lub konkurują z ich pracą dla firmy.
 • Zbadaj odbiorców influencera, aby określić stopień ich zaangażowania i zaufania.
 • Upewnij się, że influencer to ktoś, kto jest postrzegany przez odbiorców i opinię publiczną jako wiarygodny i godny zaufania.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 18/12/2023

Views: 6246

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.